Arşiv Hizmetleri Birimi Görevleri

  1. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde,  Bakanlık birimlerinin birim arşivi oluşturmaları yönünde gerekli koordinasyonu sağlamak ve ihtiyaç duyacakları her türlü teknik ve idari bilgilendirmeleri yapmak,
  2. Kurum arşivinde bulunan malzemenin korunması ve saklanmasına dair gerekli önlemleri almak ve alınmasını takip etmek,
  3. Arşivdeki malzemenin ön görülen süre içerisinde birim arşivlerinde saklanmasını ve birim arşivlerinde ön görülen bekleme süresi dolan evrakların belli bir düzen içerisinde kurum arşivine devrini koordine etmek,
  4. Kurum arşivine devredilmiş evrakların ayıklama ve imha işlemlerine tabi tutulması için gerekli komisyonların oluşmasını koordine etmek
  5. Ayıklama ve imha işlemleri sonucu imhasına karar verilen evrakın idari prosedürü tamamlamak suretiyle imhasına, Komisyonlarca Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine karar verilen evrakların devrine dair işlemleri yapmak,
  6. Araştırmaya açık arşiv malzemelerini, ilgili şahısların talepleri halinde yararlanmalarını sağlamak,