Bütçe, Tahakkuk ve Taşınır Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

Bütçe, Tahakkuk ve Taşınır Hizmetleri Şube Müdürlüğü
MADDE: 12- Bütçe ve Tahakkuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
(1) a) Daire Başkanlığı birimlerinin ihtiyaçlarını temin etmek için her yıl belirlenen limitler doğrultusunda, avans kredi mutemedi görevlendirmek, posta pulu, malzeme vb. ihtiyaçları temin etmek, bu işlemlere ilişkin avans ve kredi açmak, mahsup etmek ve kapatmak,
 1. Daire Başkanlığınca ödenmesi gereken haberleşme araçlarının (mobil, GSM cep, harici telefonlar, kablolu TV, teleks, vb.) kullanımları sonucu tahakkuk eden faturaları tasnif etmek, imza ve tasdik işlemlerini tamamlayarak ödenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
 2. Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, bütçenin uygulanmasını takip etmek ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek, bütçe ve mali konuları ile ilgili iş ve işlemleri Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli yürütmek,
 3. Bütçenin kabulü ve yayımlanmasından sonra tertipler ve Ayrıntılı Harcama Programı bazında gerekli planlamayı yapmak,
 4. Maliye Bakanlığınca ödeneklerin serbest bırakılması ilkeleri ve tasarruf genelgeleri çerçevesinde, ödenek temini konusunda Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli çalışmak,
 5. Bakanlık merkez birimlerinin ortak kullanımında olan doğalgaz, elektrik, içme ve kullanma suyu, giderlerinin ödemelerini yapmak,
 6. Tedarik ve Satın Alma Hizmetleri Birimince alımı yapılan mal ve hizmetlerin tahakkuka bağlanarak tüm evrakları, sınıflandırma kodlarına göre hem bilgisayar hem de defter üzerinden kayıtlarını tutmak,
 7. Mali mevzuatta yapılan yenilik ve değişiklikler konusunda Daire Başkanlığı birimlerini bilgilendirmek,
 8. Daire Başkanlığı birimlerinin talepleri doğrultusunda, satın alınan mal ve hizmetlerin sözleşme hükümleri gereği yükleniciden alınan teminat mektubu karşılığı makbuzları muhafaza etmek, işin esaslarına göre tamamlandığının anlaşılması üzerine, mal veya hizmet bedelini tahakkuka bağlamak ve/veya teminat mektuplarının iadesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 9. Mali yıl içerisinde ortaya çıkan yeni hizmet ve ihtiyaçların gerektirdiği ek ödenek ihtiyacını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanması için ilgili birimlerle koordineli olarak gerekli girişimlerde bulunmak,
 10. Maliye Bakanlığı’nın direktifleri doğrultusunda Daire Başkanlığının bir önceki mali yıl Bütçesi Kesin Hesabını çıkarmak,
 11. Personelin geçici ve/veya sürekli görevlendirilmeleri durumunda düzenleyecekleri görev yolluklarının kontrolünü yapmak ve ödeme emirlerini tanzim etmek,
 12. Kabul işlemleri tamamlanmış olan malzemelerin Taşınır İşlem Fişlerinin düzenlenerek malzemeler garantili ise garanti süresi içerisindeki hizmetlerin yüklenici tarafından verilmesini ilgili birimlerce koordineli olarak yürütmek,
(2) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre harcama yetkilileri; taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.
(3) Taşınır kayıt yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir.
(4) Taşınır kayıt yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;
a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, sarf malzemeleri hariç olmak üzere özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen taşınırların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek,
ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,
f)  Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,
h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek,
ı) Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak,
i) Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak,
(5) Taşınır kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemleri kontrol etmek üzere yardımcılarından veya bunların bir alt kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirilir. Personel yetersizliği nedeniyle taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilemeyen harcama birimlerinde ise bu görev harcama yetkilisi tarafından yerine getirilir.
(6) Taşınır kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;
a) Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek,
b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak,
(6) Taşınır kontrol yetkilisi ile taşınır kayıt yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.
(7) Taşınır kayıt yetkilileri ile taşınır kontrol yetkilileri, düzenledikleri ve imzaladıkları belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı birlikte sorumludur.
(8) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.