Bütçe ve Tahakkuk Hizmetleri Birimi Görevleri

  1. Bakanlığımız birimlerinin her yıl belirlenen limitler dahilindeki ihtiyaçlarını temin etmek için avans kredi mutemedi görevlendirmek, posta pulu, malzeme vb. ihtiyaçları temin etmek, bu işlemlere ilişkin avans ve kredi açmak, mahsup etmek ve kapatmak,
  2. Daire Başkanlığınca ödenmesi gereken haberleşme araçlarının (mobil, GSM, harici telefonlar, kablolu TV, teleks, vb.) kullanımları sonucu tahakkuk eden faturaları tasnif etmek, imza ve tasdik işlemlerini tamamlayarak ödenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
  3. Daire Başkanlığının bütçe ve mali konuları ile ilgili iş ve işlemleri Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli yürütmek,
  4. Merkez birimlerin ortak kullanımında olan doğalgaz, elektrik, içme ve kullanma suyu, telefon santrali vb. giderlerin ödemelerini yapmak,
  5. Tedarik ve Satın Alma Hizmetlerince alımı yapılan mal ve hizmetlerin tahakkuka bağlanarak tüm evrakları, kodlarına göre elektronik ortamda tutulan evrakların dosyalama işlemlerini yapmak,
  6. Daire Başkanlığı birimlerinin talepleri doğrultusunda satın alınan mal ve hizmetlerin sözleşme hükümleri gereği yükleniciden alınan teminat mektubu karşılığı makbuzları muhafaza etmek, işin esaslarına göre tamamlandığının anlaşılması üzerine, mal veya hizmet bedelini tahakkuka bağlamak ve/veya teminat mektuplarının iadesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  7. Mali yıl içerisinde ortaya çıkan yeni hizmet ve ihtiyaçların gerektirdiği ek ödenek ihtiyacını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak,
  8. Maliye Bakanlığı’nın bütçe kesin hesabı hazırlık direktifleri  ile , Daire Başkanlığının bir önceki mali yıl Bütçesi Kesin Hesabını çıkarmak,
  9. Personelin geçici ve/veya sürekli görevlendirilmeleri durumunda düzenleyecekleri görev yolluklarının kontrolünü yapmak ve ödeme emirlerini tanzim etmek,