İnşaat ve Emlak Hizmetleri Birimi Görevleri

 1. Bakanlık merkez teşkilatı hizmet binaları, lojmanlar, eğitim ve sosyal tesislerin her türlü tadilat ve onarımını yaptırmak, bu işlerin esasını teşkil edecek keşif özetlerini hazırlamak ve ödeneğinin teminine dair işlemleri koordine etmek,
 2. Yapım ve onarım işleri ihalesi ile ilgili gerekli görülen hallerde teknik konularda Tedarik ve Satın Alma Hizmetleri personel vb. konularda destek vermek,
 3. İhalenin tamamlanmasını müteakip sözleşme ve yer teslimini yapmak,
 4. Kullanımındaki bina ve tesislerden ihalesi Daire Başkanlığınca yapılan yapım ve onarım işlerinin denetim hizmetlerini sağlamak, yüklenici firmaların hak edişlerini tanzim etmek, geçici ve kesin kabulüne ait çalışmaları yapmak, yapım ya da onarım işinin bitirilmesini müteakip ilgili birimlere teslim etmek,
 5. Bakanlığa ait yapım ve onarım işlerini yürüten İl Özel İdarelerinden gelen teknik eleman taleplerini imkânlar dâhilinde karşılamak, yapım ve onarım işlerinin denetimlerini yürütmek, hak edişlerin hazırlanmasını koordine etmek ve ödenmesine dair işlemleri yapmak, 
 6. Yapım ve onarım işlerinin geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılmasını takip etmek,
 7. Isınma hizmetlerinde kullanılmakta olan yakıtların yıllık tüketim miktarlarını tespit ve kullanımdan doğan giderlerin ödenmesini koordine etmek,
 8. Tasarruf Tedbirleri çerçevesinde, Bakanlığımız bünyesinde ve bağlı kuruluşları nda alınabilecek önlemlerin belirlenerek bunlara ilişkin gerekli tasarrufun sağlan masının teminini diğer merkez teşkilatı birimleri ile birlikte takip etmek,
 9. Bakanlığa bağış, tahsis ya da gayrimenkul takası olarak alınması düşünülen  binalara ilişkin gerekli teknik incelemeleri yapmak,
 10. Bakanlık birimlerinin kullanımındaki taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak,
 11. İhtiyaç duyulan bina ve arsaların, Bakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından tahsis, irtifak hakkı tesisi vb. yoluyla taşınmaz teminine yönelik çalışmalar  ile varsa imar sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
 12. Bakanlığa tahsisli olan ya da kullanımında bulunan taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydını tutmak ve icmal cetvellerini hazırlanmak,
 13. Bakanlığın hizmet birimlerinde kadın, çocuk, yaşlı, gazi ve engellilere yönelik genel ihtiyaç (çocuk bakım odası, tuvalet, lavabo, asansör vs.) alanlarının teminini yapmak,