İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürlüğü
MADDE: 14- İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
a) Bakanlık merkez teşkilatı hizmet binaları, lojmanlar, eğitim ve sosyal tesislerin her türlü tadilat ve onarımını yaptırmak,
b) Yaptırılacak olan işlerin esasını teşkil edecek keşif özetlerini hazırlamak ve ödeneğinin teminine dair işlemleri koordine etmek,
c) Yapım ve onarım işleri ihaleleri ile ilgili teknik şartnameyi hazırlamak ve teknik konularda Tedarik ve Satın Alma Hizmetleri Şube Müdürlüğüne personel vb. konularda destek vermek,
ç) İhalenin tamamlanmasını müteakip sözleşme ve yer teslimini yapmak,
d) Bakanlık kullanımındaki bina ve tesislerden ihalesi Daire Başkanlığınca yapılan yapım ve onarım işlerinin denetim hizmetlerini sağlamak, yüklenici firmaların hak edişlerini tanzim etmek, geçici ve kesin kabulüne ait çalışmaları yapmak, yapım ya da onarım işinin bitirilmesini müteakip ilgili birimlere teslim etmek,
e) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ait yapım ve onarım işlerine ait teknik eleman taleplerini imkânlar dâhilinde karşılamak,  yapım ve onarım işlerinin denetim işlerini yürütmek, hak edişlerin hazırlanmasını koordine etmek ve ödenmesine dair işlemleri yapmak,
f) Yapım ve onarım işlerinin geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılmasını takip etmek,
g)  Bakanlığımız ısınma hizmetlerinde kullanılmakta olan yakıtların yıllık tüketim miktarlarını tespit ve kullanımdan doğan giderlerin ödenmesini koordine etmek,
ğ) Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde, Bakanlığımız bünyesinde ve bağlı kuruluşlarında alınabilecek tasarruf (elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt, vb.) önlemlerinin belirlenerek bunlara ilişkin gerekli tasarrufun sağlanmasının teminini diğer merkez teşkilatı birimleri ile birlikte takip etmek ve bunlara ilişkin dokümanları müştereken hazırlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunmak,
h) Bakanlığa bağış, tahsis ya da gayrimenkul takası olarak alınması düşünülen binalara ilişkin gerekli teknik incelemeleri yapmak,
ı) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin kullanımındaki taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak,
i) İhtiyaç duyulan bina ve arsaların, Bakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından tahsis, irtifak hakkı tesisi vb. yoluyla taşınmaz teminine yönelik çalışmalar yapmak, varsa imar sorunlarının (ifraz, tevhit veya yola terk) çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
j) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.