İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri Birimi Görevleri

  1. Daire Başkanlığının kanun, tüzük, yönetmeliklerce belirlenmiş görevlerinin yerine getirilmesinde verimlilik, rasyonellik ve yürürlükteki mevzuata uygunluk konusunda ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyon içinde araştırmalar yapmak, analiz raporları hazırlamak, yeni gelişmelere uygun olarak birimlerin görev tanımı ve yapılanmaları konusunda alternatif uygulama rapor ve projeleri görüş ve önerilerle birlikte hazır bulundurmak,
  2. Resmi Gazetede yayımlanan mevzuat hükümlerini (Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, KHK, tebliğ vs.) günlük takibini yapmak, Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin buna göre güncelleştirme çalışmalarını yaparak ilgili birimlere iletmek,
  3. Daire Başkanlığının brifing raporlarını hazırlamak,
  4. Daire Başkanlığı personelinin özlük işleriyle ilgili iş ve işlemleri Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli yürütmek,
  5. İlgili birimleri koordine ederek Daire Başkanlığının hizmetleri ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını, bilgi ve maliyet analizlerini bütçe hedeflemesinde kullanılmak üzere hazırlamak, 
  6. Daire Başkanlığının görevleri ile ilgili konularda, Daire Başkanlığı birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu çerçevede yapılması gereken çalışmaları sevk ve idare etmek,
  7. Daire Başkanlığı ile ilgili internet sayfasının takibini yapmak,
  8. Daire Başkanlığı birimlerinin evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek,