Sağlık Hizmetleri Birimi Görevleri

 

1. Sağlık hizmetlerini yürütmek,
2. Bakanlık personelinin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri­nin muayene, tedavi, sağlık kuruluşlarına sevk ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek,
3. Gerekli tıbbi tahlil ve tetkikleri laboratuvarda yaptırmak, lüzumu halinde diğer laboratuvarlara sevk etmek.
4. Bakanlık merkez kuruluşundaki çalışma yerlerini, çalışma şartlarını, ye­mekhaneleri ve buralarda çalışanları sağlık yönünden denetlemek,
5. Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tıbbı tedbirleri almak, gerekli mercilere bildirimde bulunmak,
6. Sağlık konusunda konferans, panel, seminer gibi toplantılar ve yenilikleri takip etmek,
7. Personelin sağlık problemleri hakkında araştırma yapmak ve bu konuda teklifler sunmak,
8. Yapılan çalışmalar hakkında istatistiki bilgileri değerlendirip dokümantasyonu yaptırmak,
9. Sağlıkla ilgili hizmet içi eğitimleri düzenlemek ve vermek,
10. Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak,