Sosyal Hizmetler Birimi Görevleri

  1. Bakanlığa ait kamu konutlarının, Bakanlık personeline ilgili mevzuatta belirtilen kriterlere göre sıra, görev ve hizmet tahsis esasları kapsamında tahsisini yapmak ve tahsis edilen personelden kira bedellerinin kesilmesine dair işlemlerin takibini yapmak,
  2. Belirlenen esaslara göre tahsis edilmiş konutların (oturma süresi sonunda, ölüm, emeklilik, görevden ayrılma vb.) tahliyesine dair işlemleri yapmak,
  3. Bakanlığa bağlı olan eğitim ve dinlenme tesislerinin sevk ve idaresi, kurulması, kontrolü ve yönetilmesine dair işlemleri yapmak,
  4. Bakanlık merkez teşkilatı personeli arasında birlik ve beraberliği güçlendirecek, işbirliği ve motivasyonu yükseltecek spor, kültür, sanat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli iş ve işlemleri takip etmek, bunlara ilişkin kayıt ve dokümanları muhafaza etmek,
  5. Bakanlık temizlik hizmetlerinin hizmet alımı ile özel firma tarafından yürütülmesi halinde doğabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla ilgili firma ile koordineyi sağlamak ve sözleşme ve şartnamelerde tanımlanan ve idare tarafından yerine getirilmesi gereken diğer işleri yapmak,
  6. Bakanlığımız merkez teşkilatına hizmet veren kafeterya, kuaför vb. yerlerin işletmesini koordine etmek,
  7. Bakanlığın santral hizmetlerini idari olarak yürütmek,