Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Görevleri

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
MADDE: 17- Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
 1. Bakanlığa ait kamu konutlarının, Bakanlık personeline ilgili mevzuatta belirtilen kriterlere göre sıra, görev ve hizmet tahsis esasları kapsamında tahsisini yapmak ve tahsis edilen personelden kira bedellerinin kesilmesine dair işlemlerin takibini yapmak,
 2. Belirlenen esaslara göre tahsis edilmiş konutların (oturma süresi sonunda, ölüm, emeklilik, görevden ayrılma vb.) tahliyesine dair işlemleri yapmak,
 3. Kamu Konutları Yönetmeliğine göre her yıl Ocak ayı içinde konut talep eden personel için gerekli değerlendirme yapılarak toplam puana göre görev ve sıra tahsis cetveli oluşturmak,
 4. Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yeniden belirlenen kira artışına göre mevcut lojmanların kiralarını güncellemek,
 5. Kiralama yapılan konutlara ilişkin kiralama ve ödeme işlemlerinin takip etmek, 
 6. Diğer kurumlarla takas edilen konutlara ilişkin protokolleri yapmak, bu suretle edinilen konutların tahsis ve tahliye işlemlerini takip etmek,
 7. Konutların bakım ve onarımlarını sağlamak,
 8. Bakanlığa bağlı olan kreş, eğitim ve dinlenme tesislerinin sevk ve idaresi, kurulması, kontrolü ve yönetilmesine dair işlemleri yapmak,
 9. Bakanlık merkez teşkilatı personeli arasında birlik ve beraberliği güçlendirecek, işbirliği ve motivasyonu yükseltecek spor, kültür, sanat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli iş ve işlemleri takip etmek, bunlara ilişkin kayıt ve dokümanları muhafaza etmek,
 10. Bakanlık temizlik, veri hazırlama ve yemekhane hizmetlerinin hizmet alımı suretiyle ile özel firma tarafından yürütülmesini sağlamak, hizmet esnasında doğabilecek aksaklıkları gidermek, ilgili firma ile koordineyi sağlamak, sözleşme ve şartnamelerde tanımlanan ve idare tarafından yerine getirilmesi gereken diğer işleri yapmak, hizmet alım personelinin özlük işlemlerini takip etmek,
 11. Bakanlığımız merkez teşkilatına hizmet veren kafeterya, kuaför, berber, kuru temizleme, PTT Şubesi vb. yerlerin işletilmesini koordine etmek, Maliye Bakanlığı ile ilgili işlemlerini yürütmek,
 12. Bakanlığın santral hizmetlerini idari olarak yürütmek,
 13. Başkanlık birimleri ve personel arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirecek, işbirliği ve motivasyonu yükseltecek sosyal aktiviteler yapmak,
 14. Bakanlık birimlerinin ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarının afiş, broşürlerini Bakanlık tanıtım yerlerine asılmasını sağlamak, stant açmalarını koordine etmek,
 15. Sağlık hizmetlerini yürütmek,
 16. Bakanlık personelinin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri­nin muayene, tedavi, sağlık kuruluşlarına sevk ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek,
 17. Gerekli tıbbi tahlil ve tetkikleri laboratuvarda yaptırmak,  lüzumu halinde diğer laboratuvarlara sevk etmek,
 18. Bakanlık merkez kuruluşundaki çalışma yerlerini, çalışma şartlarını, ye­mekhaneleri ve buralarda çalışanları sağlık yönünden denetlemek,
 19. Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tıbbi tedbirleri almak ve gerekli mercilere bildirimde bulunmak,
 20. Sağlık konusunda konferans, panel, seminer gibi toplantılar ve yenilikleri takip etmek,
 21. Personelin sağlık problemleri hakkında araştırma yapmak ve bu konuda teklifler sunmak,
 22. Yapılan çalışmalar hakkında istatistiki bilgileri değerlendirip dokümantasyonu yaptırmak,
 23. Sağlıkla ilgili hizmet içi eğitimleri düzenlemek ve vermek,
 24. Yemek Servisi Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin teşkili için gerekli işlemleri yapmak,
 25. Bakanlık mutfak ve yemekhanelerinin idaresi, yemeğin pişirilmesi, yemekhanelere dağıtımı ve personele sunulmasını sağlamak, buna ilişkin tedbirleri almak ve uygulamak,
 26. Maliye Bakanlığınca yayımlanan bütçe uygulama talimatları çerçevesinde personelden alınacak yemek katkı miktarını tespit etmek ve onaylarını almak,
 27. Tabldot yemek servisi gelirleri ile Bakanlık bütçesine konulan yemek yardımı ödeneğinin kısa vadede ihtiyaç duyulmayan paralarını bankalarda vadeli veya vadesiz hesaplarda değerlendirilmesine karar vermek ve işlemlerini yapmak,
 28. Muhasebe memuru tarafından düzenlenen kesin hesap cetvellerini kontrol ederek, mali yılın bitimini takip eden ayın sonuna kadar Daire Başkanının onayına sunmak,
 29. Şubesine ait mal ve hizmet alımı yapmak üzere Satın Alma ve Muayene Kabul Komisyonunun asil ve yedek üyelerini tespit ederek Daire Başkanının onayına sunmak,
 30. Birim amiri, üye gıda mühendisi/diyetisyen veya tabip ve aşçıbaşı ile birlikte hazırlanan haftalık/aylık yemek listelerinin onaylanarak uygulanmasını sağlamak,
 31. Tabldot yemek servisinin ihtiyacı olan gıda maddeleri ile diğer malzemeleri satın almak, ambara koymak ve ambar kaydı ile muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlamak ve birer aylık periyotlar halinde kontrolünü yapıp tutanağa bağlamak,
 32. Mutfaktaki ve diğer kullanım yerlerindeki malzeme ve makinelerin bakım ve temizliğini yaptırmak ve usulüne uygun çalıştırılmasını sağlamak,
 33. Mutfakta görevli personelin göreve başlamadan önce hijyen eğitimine tabi tutulduğuna dair belgeye sahip olduğunun kontrolünü yapmak,
 34. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yemek Servisi ve Yiyecek Yardımı Yönergesi hükümlerini yerine getirmek,
 35. Mutfakta görevli aşçılar arasından bir aşçıbaşı görevlendirilmesi için Daire Başkanına teklifte bulunmak,
 36. Kendi şubesindeki kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 37. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.