Taşınır Kayıt Kontrol Hizmetleri Birimi Görevleri

  1. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
  2. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların geçici kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
  3. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak ve bakanlık bünyesinde taşınır devirlerine ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,
  4. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
  5. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
  6. Depo sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
  7. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
  8. Harcama biriminin malzeme planını yapmasına yardımcı olmak,
  9. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak,