Tedarik ve Satın Alma Hizmetleri Birimi Görevleri

  1. Başkanlık birimlerinin ihtiyacı olan malzeme ve hizmet alımlarını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yapmak,
  2. Satın alma hizmetlerinin yürütülmesinde ihale dokümanının kabul işlemlerini ilgili birimlerce koordine etmek,
  3. Satın alma onaylarında belirtilen ihtiyacın teminine ilişkin gerekli ilanları yapmak ve gelecek teklifleri değerlendirmek üzere satın alma komisyonlarını oluşturmak,
  4. İşin ihale edilmesi durumunda komisyon kararını düzenleyerek harcama yetkilisinin onayına sunmak, onaylanmasına müteakip gerekli işlemleri yapmak,
  5. Yüklenici firma ile  sözleşme tescil işlemlerini tamamlamak ve malın teslim, tesellüm işlemlerini takip etmek,
  6. İdareye teslim edilen mal veya hizmeti, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğine göre muayene komisyonuna sevk etmek,
  7. Kabul işlemleri tamamlanmış olan malzemeler, garantili ise garanti süresi içerisindeki hizmetlerin yüklenici tarafından verilmesini ilgili birimlerce koordineli olarak  yürütmek,
  8. Ödeme evrakları tamamlanan dosyaları  Bütçe ve Tahakkuk Hizmetleri Birimine  göndermek,
  9. Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesinde bölünemeyen ve genelini ilgilendiren Mal/Hizmet/Danışmanlık ihtiyaçlarını 4734 sayılı Kanunun ve 4735 sayılı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde temin etmek,