Tedarik ve Satın Alma Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

Tedarik ve Satın Alma Hizmetleri Şube Müdürlüğü
MADDE: 18- Tedarik ve Satın Alma Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
a)  Başkanlık birimlerinin ihtiyacı olan malzeme ve hizmet alımlarını, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yapmak,
b)  Satın alma hizmetlerinin yürütülmesinde 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre ihale dokümanının kabul işlemlerini ilgili birimlerce koordine etmek,
c)  Satın alma onaylarında belirtilen ihtiyacın teminine ilişkin gerekli ilanları yapmak ve gelecek teklifleri değerlendirmek üzere satın alma komisyonlarını oluşturmak,
ç)  İlan neticesi verilen teklifleri oluşturulmuş komisyon marifeti ile değerlendirerek, değerlendirme sonucunda gerekli işlemleri yapmak,
d) İşin ihale edilmesi durumunda komisyon kararını düzenleyerek harcama yetkilisinin onayına sunmak, onaylanmasını müteakip bütçe kalemi ve ihale limitleri göz önünde bulundurularak gerekli işlemleri yapmak,
e)  Yüklenici firma ile sözleşme akdi düzenleyerek tescil işlemlerini tamamlamak ve malın teslim ve tesellüm işlemlerini takip etmek,
f)  Satın alınacak mal veya hizmetin idareye teslim edilmesi için firmaya yazılı veya sözlü talimat vermek,
g)  İdareye, faturası ile birlikte teslim edilen mal veya hizmeti, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğine göre muayene komisyonuna sevk etmek,
ğ)  Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesinde bölünemeyen ve genelini ilgilendiren Mal/Hizmet/Danışmanlık ihtiyaçlarını 4734 sayılı Kanunun ve 4735 sayılı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde temin etmek,
h)  Ödeme evrakları tamamlanan dosyaları Bütçe ve Tahakkuk Hizmetleri Birimine göndermek,
ı)   Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.