Ulaştırma ve Araç Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

Ulaştırma ve Araç Hizmetleri Şube Müdürlüğü
MADDE: 19- Ulaştırma ve Araç Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
  1. Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan taşıtların tahsisi, görevlendirilmesi, periyodik bakımı, onarımı, parça temini ve yakıt ihtiyacının karşılanması,
  2. Bakanlık hizmetleri için geçici araç görevlendirilmelerine dair işlemleri yapmak ve takip etmek,
  3. Bakanlık personel ulaşımını sevk ve idaresini sağlamak,
  4. Bakanlık merkez teşkilatında bulunan taşıtların trafik tescil, plaka, sigorta işlemlerini sonuçlandırmak, trafik kazalarına ilişkin işlemleri takip etmek,
  5. Bakanlık mesai saatleri harici hizmetlerinin yürütülmesi bakımından mesai saati harici görev yapacak nöbetçi personelin görevlendirilmesi, sevk ve idaresi ile her türlü idari ve teknik hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
  6. Garaj amiri görevlendirilmesi için Daire Başkanına teklifte bulunmak,
  7. Bakanlık ulaştırma ve araç hizmetlerinin hizmet alımı suretiyle ile özel firma tarafından yürütülmesini sağlamak, hizmet esnasında doğabilecek aksaklıkları gidermek, ilgili firma ile koordineyi sağlamak, sözleşme ve şartnamelerde tanımlanan ve idare tarafından yerine getirilmesi gereken diğer işleri yapmak, hizmet alım personelinin özlük işlemlerini takip etmek,
  8. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.