Yemekhane Hizmetleri Birimi Görevleri

 1. Bakanlığın merkez teşkilatında görev yapan personelin yemek ve yemek servisi hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, kontrolünü yapmak ve buna ilişkin diğer hizmetleri yürütmek,
 2. Yemek Servisi Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin teşkili için gerekli işlemleri yapmak,
 3. Bakanlık mutfak ve yemekhanelerinin idaresi, yemeğin pişirilmesi, yemekhanelere dağıtımı ve personele sunulmasını sağlamak, buna ilişkin tedbirleri almak ve uygulamak,
 4. Maliye Bakanlığınca yayımlanan bütçe uygulama talimatları ile personelden alınacak yemek katkı miktarını tespit etmek ve onaylarını almak,
 5. Tabldot yemek servisi gelirleri ile Bakanlık bütçesine konulan yemek yardımı ödeneğinin kısa vadede ihtiyaç duyulmayan paralarını bankalarda vadeli veya vadesiz hesaplarda değerlendirilmesine karar vermek ve işlemlerini yapmak,
 6. Muhasebe memuru tarafından düzenlenen kesin hesap cetvellerini kontrol ederek, mali yılın bitimini takip eden ayın sonuna kadar Daire Başkanının onayına sunmak,
 7. Şubesine ait mal ve hizmet alımı yapmak üzere Satın Alma ve Muayene Kabul Komisyonunun asil ve yedek üyelerini tespit ederek Daire Başkanının onayına sunmak,
 8. Birim amiri, üye gıda mühendisi/diyetisyen veya tabip ve aşçıbaşı ile birlikte hazırlanan haftalık/aylık yemek listelerinin onaylanarak uygulanmasını sağlamak,
 9. Tabldot yemek servisinin ihtiyacı olan gıda maddeleri ile diğer malzemeleri satın almak, ambara koymak ve ambar kaydı ile muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlamak ve birer aylık periyotlar halinde kontrolünü yapıp tutanağa bağlamak,
 10. Mutfaktaki ve diğer kullanım yerlerindeki malzeme ve makinelerin bakım ve temizliğini yaptırmak ve usulüne uygun çalıştırılmasını sağlamak,
 11. Mutfakta görevli personelin altı ayda bir portör muayenelerini yaptırmak,
 12. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yemek Servisi ve Yiyecek Yardımı Yönergesi hükümlerini yerine getirmek,
 13. Mutfakta görevli aşçılar arasından bir Aşçıbaşı görevlendirilmesi için  Daire Başkanına teklifte bulunmak,
 14. Kendi şubesindeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,