Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
MADDE: 20- Yönetim Hizmetleri Biriminin görevleri şunlardır;
 1. Daire Başkanlığının kanun, tüzük, yönetmeliklerce belirlenmiş görevlerinin yerine getirilmesinde birimlerle işbirliği ve koordinasyon yapmak,
 2. Daire Başkanlığı personelinin özlük iş ve işlemlerini Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli yürütmek, Personel Yönetim Sistemi’ni kullanmak,
 3. Daire Başkanlığının görevleri ile ilgili konularda, Daire Başkanlığı birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu çerçevede yapılması gereken çalışmaları sevk ve idare etmek,
 4. Daire Başkanlığı ile ilgili internet sayfası hizmetlerini yürütmek,
 5. Daire Başkanlığı birimlerinin evrak işlemlerini yürütmek,
 6. Daire Başkanlığı personelinin maaş, ek ders ücreti, kişi borçları ve benzeri ödemeleri ile sendika üyeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 7. Daire Başkanlığı personelinin, izin, sağlık raporu, istifa, emeklilik gibi özlük işlemlerini yürütmek,
 8. Daire Başkanlığı personelinin disiplin, ödül ve ceza ile ilgili iş ve işlemlerini takip etmek,  gizlilik ilkesine uygun olarak gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,
 9. Daire Başkanlığında staj yapacak stajyer öğrencilerin maaş ödemelerini yapmak, diğer Şube Müdürlükleriyle koordineli iş ve işlemlerini yürütmek,
 10. Daire Başkanlığının çalışmalarını Bakanlık vizyonuna, stratejik amaç ve hedeflerine uygunluk açısından takip etmek, gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri yürütmek, Daire Başkanlığının vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerini belirlemek, uygulamayı izlemek, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını koordine etmek,
 11. Bakanlık stratejik plan hazırlık çalışmalarına katılmak, stratejik yönetim süreci uygulamalarını Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordinasyon içinde yürütmek, takip etmek, sonuçları raporlamak ve sunmak,
 12. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek,
 13. Daire Başkanlığının yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,
 14. Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin oluşturulması ile ilgili projeleri yönetmek,
 15. Daire Başkanlığının kamu hizmet envanteri, kalite yönetim sistemi, performans programı, risk eylem planı ve diğer plan-projelerin hazırlanmasında Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ve diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak, raporlamak ve gerektiğinde güncellemek,
 16. Daire Başkanlığının iş süreçlerini çıkarmak ve ihtiyaç analizlerini yapmak, kaynaklar elverdiği ölçüde araştırma yapmak, teşvik etmek, desteklemek ve sonuçlarını ilgili mercilere sunmak,
 17. Daire Başkanlığının günlük, aylık-yıllık faaliyet ve brifing raporlarının hazırlanmasının koordinasyonunu yapmak,
 18. Daire Başkanlığına yönelik bilgi edinme, BEYS, BİMER başvuruları, soru önergelerinin cevaplanması ile ilgili işlemleri koordine ederek sonuçlandırmak,
 19. Daire Başkanlığının ana birimlerince yürütülen hizmetler dışındaki konularda görüş talep edilen yazılarla ilgili koordinasyonu sağlayarak cevaplandırmak,
 20. Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin ortak kullanımında olan asansörlerin, klimaların ve kazan dairesinin onarımlarına ilişkin keşif raporlarını hazırlamak, periyodik bakımlarının yapılmasını takip ve kontrol etmek, iş bitiminde işin tamamlandığına dair muayene ifa raporlarını düzenlemek ve/veya sonuçlandırmak,
 21. Bakanlık merkez birimlerinde kullanılan ve onarım ihtiyacı doğan cihaz, makine ve teçhizatın veya gerekli parçalarının değiştirilmesi ve satın alınması amacıyla teknik personelce keşif raporlarının hazırlanmasını sağlamak, malzemenin teminine dair işlemlerin yapılmasını koordine etmek,
 22. Bakanlık merkez teşkilatı birimlerine ait her türlü elektrik, kalorifer ve sıhhi tesisat arızalarının giderilmesi ve bakımlarına ilişkin işlemleri yapmak,
 23. Bakanlık merkez birimlerinin her türlü boya, badana, tadilat, tefrişat ve marangozluk hizmetlerini yürütmek, yapılması gereken bakım ve onarımları yapmak,
 24. Bakanlık merkez teşkilatı hizmet binalarındaki makine ve teçhizatların aylık yıllık bakımlarını yapmak, arızalara müdahale etmek, yetkili firmalarla bakım sözleşmesi yapmak suretiyle bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,
 25. Daire Başkanlığınca yapılan onarım ihalelerinde kontrol teşkilatına yardımcı olmak, geçici ve  kesin kabulü arasında geçen süre içerisinde yapılan imalatların çalışması hakkında kontrol teşkilatını bilgilendirmek, yapım veya onarım işinin bitirilmesine mütakip onarımı yapılan işleri teslim almak,
 26. Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde kullanılan her türlü mekanik elektrik veya elektronik makine ve cihazların (telefon, asansör, vb.) onarım ve bakımlarına ilişkin ilk müdahaleyi yapmak, onarılması veya yenilenmesi hususunda keşif raporları hazırlanmasını talep etmek, iş bitiminde işin tamamlandığına dair muayene ifa raporlarını düzenlemek veya sonuçlandırmak,
 27. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.