Birimler

Bütçe, Tahakkuk ve Taşınır Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

Bütçe, Tahakkuk ve Taşınır Hizmetleri Şube Müdürlüğü

MADDE: 12- Bütçe ve Tahakkuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

(1) a) Daire Başkanlığı birimlerinin ihtiyaçlarını temin etmek için her yıl belirlenen limitler doğrultusunda, avans kredi mutemedi görevlendirmek, posta pulu, malzeme vb. ihtiyaçları temin etmek, bu işlemlere ilişkin avans ve kredi açmak, mahsup etmek ve kapatmak,

Daire Başkanlığınca ödenmesi gereken haberleşme araçlarının (mobil, GSM cep, harici telefonlar, kablolu TV, teleks, vb.) kullanımları sonucu tahakkuk eden faturaları tasnif etmek, imza ve tasdik işlemlerini tamamlayarak ödenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, bütçenin uygulanmasını takip etmek ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek, bütçe ve mali konuları ile ilgili iş ve işlemleri Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli yürütmek,

Bütçenin kabulü ve yayımlanmasından sonra tertipler ve Ayrıntılı Harcama Programı bazında gerekli planlamayı yapmak,

Maliye Bakanlığınca ödeneklerin serbest bırakılması ilkeleri ve tasarruf genelgeleri çerçevesinde, ödenek temini konusunda Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli çalışmak,

Bakanlık merkez birimlerinin ortak kullanımında olan doğalgaz, elektrik, içme ve kullanma suyu, giderlerinin ödemelerini yapmak,

Tedarik ve Satın Alma Hizmetleri Birimince alımı yapılan mal ve hizmetlerin tahakkuka bağlanarak tüm evrakları, sınıflandırma kodlarına göre hem bilgisayar hem de defter üzerinden kayıtlarını tutmak,

Mali mevzuatta yapılan yenilik ve değişiklikler konusunda Daire Başkanlığı birimlerini bilgilendirmek,

Daire Başkanlığı birimlerinin talepleri doğrultusunda, satın alınan mal ve hizmetlerin sözleşme hükümleri gereği yükleniciden alınan teminat mektubu karşılığı makbuzları muhafaza etmek, işin esaslarına göre tamamlandığının anlaşılması üzerine, mal veya hizmet bedelini tahakkuka bağlamak ve/veya teminat mektuplarının iadesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Mali yıl içerisinde ortaya çıkan yeni hizmet ve ihtiyaçların gerektirdiği ek ödenek ihtiyacını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanması için ilgili birimlerle koordineli olarak gerekli girişimlerde bulunmak,

Maliye Bakanlığı’nın direktifleri doğrultusunda Daire Başkanlığının bir önceki mali yıl Bütçesi Kesin Hesabını çıkarmak,

Personelin geçici ve/veya sürekli görevlendirilmeleri durumunda düzenleyecekleri görev yolluklarının kontrolünü yapmak ve ödeme emirlerini tanzim etmek,

Kabul işlemleri tamamlanmış olan malzemelerin Taşınır İşlem Fişlerinin düzenlenerek malzemeler garantili ise garanti süresi içerisindeki hizmetlerin yüklenici tarafından verilmesini ilgili birimlerce koordineli olarak yürütmek,

(2) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre harcama yetkilileri; taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.

(3) Taşınır kayıt yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir.

(4) Taşınır kayıt yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, sarf malzemeleri hariç olmak üzere özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen taşınırların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek,

ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,

f)  Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek,

ı) Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak,

i) Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak,

(5) Taşınır kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemleri kontrol etmek üzere yardımcılarından veya bunların bir alt kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirilir. Personel yetersizliği nedeniyle taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilemeyen harcama birimlerinde ise bu görev harcama yetkilisi tarafından yerine getirilir.

(6) Taşınır kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a) Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek,

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak,

(6) Taşınır kontrol yetkilisi ile taşınır kayıt yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.

(7) Taşınır kayıt yetkilileri ile taşınır kontrol yetkilileri, düzenledikleri ve imzaladıkları belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı birlikte sorumludur.

(8) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Genel Evrak ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

Genel Evrak  ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü         

MADDE: 13- Genel Evrak ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

Bakanlığa gelen ve işlem görmesi gereken evrakı usulüne uygun bir şekilde elektronik ortama kaydetmek, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

Bakanlıktan çıkan evrakların gerek elektronik ortamda, gerekse fiziki olarak kaydedilerek gönderilmesini sağlamak,

Önemine binaen Makama arz edilmesi gereken önemli evrakı Makama arz etmek, muhtevalarına göre ilgili birime teslimini sağlamak,

Bakanlık adına gelen paket, koli ve zimmetli evrakı posta veya kargo servislerinden teslim alarak ilgili yerlere iletmek,

 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer arşiv mevzuatı çerçevesinde, Bakanlık birimlerinin birim arşivi oluşturulmaları yönünde gerekli koordinasyonu sağlamak ve ihtiyaç duyacakları her türlü teknik ve idari bilgilendirmeleri yapmak,

 Merkez ve taşra teşkilatlarında birim arşiv mekânlarının bulunup bulunmadığı ve bu mekânların mevzuatta belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığının kontrollerinin yapılması,

 Arşiv sorumlularının ve yeterli sayıda yardımcı arşiv elemanının görevlendirilip görevlendirilmediğinin kontrolünün yapılması,

 Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde her yıl bir önceki yıla ait belgelerin düzenli bir şekilde birim arşivlerine devrinin yapılıp yapılmadığının kontrollerini yapmak,

 Birim arşivlerinde bulunan malzemenin koruma koşullarının taşıyıp taşımadığının kontrolünü yapmak,

 Taşra teşkilatında birim arşivlerinde bulunan evraklardan ön görülen bekleme süresi dolan evrakların ayıklama ve imha işlemine tabi tutulup tutulmadığının kontrolünü yapmak,

 Ayıklama ve imha işlemleri sonucu imhasına karar verilen evrakın idari prosedürü tamamlamak suretiyle imhasına, Komisyonlarca Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine karar verilen evrakların devrinin gerçekleştirilip gerçekleşmediğinin kontrolünü yapmak,

 Daire Başkanlığı arşiv hizmetlerini yürütmek,

 Kurum ve Daire Başkanlığı birim arşivinde bulunan malzemenin korunması ve saklanmasına dair gerekli önlemleri almak ve alınmasını takip etmek,

 Arşivdeki malzemenin ön görülen süre içerisinde birim arşivlerinde saklanmasını ve birim arşivlerinde ön görülen bekleme süresi dolan evrakların asli düzenleri içerisinde kurum arşivine devrini sağlamak,

 Kurum arşivine devredilmiş evraklardan ön görülen bekleme süresi dolan evrakların ayıklama ve imha işlemlerine tabi tutulması için gerekli komisyonların oluşmasını koordine etmek,

 Ayıklama ve imha işlemleri sonucu imhasına karar verilen evrakın idari prosedürü tamamlamak suretiyle imhasına, Komisyonlarca Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine karar verilen evrakların devrine dair işlemleri yapmak,

 Araştırmaya açık arşiv malzemelerini, ilgili şahısların talepleri halinde yararlanmalarını sağlamak,

 Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürlüğü

MADDE: 14- İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Bakanlık merkez teşkilatı hizmet binaları, lojmanlar, eğitim ve sosyal tesislerin her türlü tadilat ve onarımını yaptırmak,

b) Yaptırılacak olan işlerin esasını teşkil edecek keşif özetlerini hazırlamak ve ödeneğinin teminine dair işlemleri koordine etmek,

c) Yapım ve onarım işleri ihaleleri ile ilgili teknik şartnameyi hazırlamak ve teknik konularda Tedarik ve Satın Alma Hizmetleri Şube Müdürlüğüne personel vb. konularda destek vermek,

ç) İhalenin tamamlanmasını müteakip sözleşme ve yer teslimini yapmak,

d) Bakanlık kullanımındaki bina ve tesislerden ihalesi Daire Başkanlığınca yapılan yapım ve onarım işlerinin denetim hizmetlerini sağlamak, yüklenici firmaların hak edişlerini tanzim etmek, geçici ve kesin kabulüne ait çalışmaları yapmak, yapım ya da onarım işinin bitirilmesini müteakip ilgili birimlere teslim etmek,

e) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ait yapım ve onarım işlerine ait teknik eleman taleplerini imkânlar dâhilinde karşılamak,  yapım ve onarım işlerinin denetim işlerini yürütmek, hak edişlerin hazırlanmasını koordine etmek ve ödenmesine dair işlemleri yapmak,

f) Yapım ve onarım işlerinin geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılmasını takip etmek,

g)  Bakanlığımız ısınma hizmetlerinde kullanılmakta olan yakıtların yıllık tüketim miktarlarını tespit ve kullanımdan doğan giderlerin ödenmesini koordine etmek,

ğ) Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde, Bakanlığımız bünyesinde ve bağlı kuruluşlarında alınabilecek tasarruf (elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt, vb.) önlemlerinin belirlenerek bunlara ilişkin gerekli tasarrufun sağlanmasının teminini diğer merkez teşkilatı birimleri ile birlikte takip etmek ve bunlara ilişkin dokümanları müştereken hazırlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunmak,

h) Bakanlığa bağış, tahsis ya da gayrimenkul takası olarak alınması düşünülen binalara ilişkin gerekli teknik incelemeleri yapmak,

ı) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin kullanımındaki taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak,

i) İhtiyaç duyulan bina ve arsaların, Bakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından tahsis, irtifak hakkı tesisi vb. yoluyla taşınmaz teminine yönelik çalışmalar yapmak, varsa imar sorunlarının (ifraz, tevhit veya yola terk) çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,

j) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

​Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

MADDE: 15- Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddeleri çerçevesindeki görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

a)  Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sisteminden geçirmek,

b)  Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri vb. etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından vb. güvenlik sistemlerinden geçirmek,

c)  4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre yakalama emri üzerine gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

ç)  Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalamak ve aramak,

d) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girmek,

e)  Şüpheli görülen hususları genel kolluk kuvvetlerine bildirmek, ihbar etmek,

f)  Güvenlik kameralarının izlenmesi, kayıt sisteminin kurulması, cihazların her daim kayıt alacak şekilde eksiksiz çalıştığının takibi,

g)  Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak,

ğ)  Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalamak,

h)  Olay yeri ve delillerini ilgili mevzuat çerçevesinde korumak ve ilgililere teslim etmek,

ı)   22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 64 üncü maddesine, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 25 inci maddesine göre zor kullanmak,  

i)   Bakanlık otoparkına gelen araçların giriş ve çıkışlarını kontrol ederek, araçların düzenli park etmelerini sağlamak,

j)   Bakanlık hizmet binalarının koruyucu güvenlik denetimlerinin ve eksikliklerinin ilgili birimlere bildirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

k) Bakanlık binası iç ve dış güvenlik önlemleri için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununa göre 24 saat hizmet esası ile hizmet vermek,

l) Bakanlık personelinin kimlik kartı tanımlama ve takibine ait iş ve işlemleri yapmak,

m) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi Görevleri

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi

MADDE: 16 - Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Biriminin görevleri şunlardır;     

Sivil Savunma Planlarını hazırlamak,

Planlanan işlerin gerçekleştirilmesi, değişiklik ve yeniliklerin işlenmesi, gereğinde uygulanması takip ve tedbirini sağlamak,

Gerekli sivil savunma tesis ve malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutlarının bakım ve korumalarını takip etmek,

Sivil Savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak,

Sivil Savunma hizmetlerinin lüzumu ödeneklerinin bütçeye konulması, konulanların sarf yerlerini teklif tespit ve takip etmek,

Sivil savunma uzmanlığı birimi için çalışma raporları hazırlamak,

Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun sekretaryasını ve koordinasyonunu yapmak,

İş Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatının uygulanması konusunda merkez ve taşra teşkilatına rehberlik yapmak,

Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Görevleri

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

MADDE: 17- Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

 • Bakanlığa ait kamu konutlarının, Bakanlık personeline ilgili mevzuatta belirtilen kriterlere göre sıra, görev ve hizmet tahsis esasları kapsamında tahsisini yapmak ve tahsis edilen personelden kira bedellerinin kesilmesine dair işlemlerin takibini yapmak,
 • Belirlenen esaslara göre tahsis edilmiş konutların (oturma süresi sonunda, ölüm, emeklilik, görevden ayrılma vb.) tahliyesine dair işlemleri yapmak,
 • Kamu Konutları Yönetmeliğine göre her yıl Ocak ayı içinde konut talep eden personel için gerekli değerlendirme yapılarak toplam puana göre görev ve sıra tahsis cetveli oluşturmak,
 • Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yeniden belirlenen kira artışına göre mevcut lojmanların kiralarını güncellemek,
 • Kiralama yapılan konutlara ilişkin kiralama ve ödeme işlemlerinin takip etmek, 
 • Diğer kurumlarla takas edilen konutlara ilişkin protokolleri yapmak, bu suretle edinilen konutların tahsis ve tahliye işlemlerini takip etmek,
 • Konutların bakım ve onarımlarını sağlamak,
 • Bakanlığa bağlı olan kreş, eğitim ve dinlenme tesislerinin sevk ve idaresi, kurulması, kontrolü ve yönetilmesine dair işlemleri yapmak,
 • Bakanlık merkez teşkilatı personeli arasında birlik ve beraberliği güçlendirecek, işbirliği ve motivasyonu yükseltecek spor, kültür, sanat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli iş ve işlemleri takip etmek, bunlara ilişkin kayıt ve dokümanları muhafaza etmek,
 • Bakanlık temizlik, veri hazırlama ve yemekhane hizmetlerinin hizmet alımı suretiyle ile özel firma tarafından yürütülmesini sağlamak, hizmet esnasında doğabilecek aksaklıkları gidermek, ilgili firma ile koordineyi sağlamak, sözleşme ve şartnamelerde tanımlanan ve idare tarafından yerine getirilmesi gereken diğer işleri yapmak, hizmet alım personelinin özlük işlemlerini takip etmek,
 • Bakanlığımız merkez teşkilatına hizmet veren kafeterya, kuaför, berber, kuru temizleme, PTT Şubesi vb. yerlerin işletilmesini koordine etmek, Maliye Bakanlığı ile ilgili işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlığın santral hizmetlerini idari olarak yürütmek,
 • Başkanlık birimleri ve personel arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirecek, işbirliği ve motivasyonu yükseltecek sosyal aktiviteler yapmak,
 • Bakanlık birimlerinin ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarının afiş, broşürlerini Bakanlık tanıtım yerlerine asılmasını sağlamak, stant açmalarını koordine etmek,
 • Sağlık hizmetlerini yürütmek,
 • Bakanlık personelinin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri­nin muayene, tedavi, sağlık kuruluşlarına sevk ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek,
 • Gerekli tıbbi tahlil ve tetkikleri laboratuvarda yaptırmak,  lüzumu halinde diğer laboratuvarlara sevk etmek,
 • Bakanlık merkez kuruluşundaki çalışma yerlerini, çalışma şartlarını, ye­mekhaneleri ve buralarda çalışanları sağlık yönünden denetlemek,
 • Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tıbbi tedbirleri almak ve gerekli mercilere bildirimde bulunmak,
 • Sağlık konusunda konferans, panel, seminer gibi toplantılar ve yenilikleri takip etmek,
 • Personelin sağlık problemleri hakkında araştırma yapmak ve bu konuda teklifler sunmak,
 • Yapılan çalışmalar hakkında istatistiki bilgileri değerlendirip dokümantasyonu yaptırmak,
 • Sağlıkla ilgili hizmet içi eğitimleri düzenlemek ve vermek,
 • Yemek Servisi Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin teşkili için gerekli işlemleri yapmak,
 • Bakanlık mutfak ve yemekhanelerinin idaresi, yemeğin pişirilmesi, yemekhanelere dağıtımı ve personele sunulmasını sağlamak, buna ilişkin tedbirleri almak ve uygulamak,
 • Maliye Bakanlığınca yayımlanan bütçe uygulama talimatları çerçevesinde personelden alınacak yemek katkı miktarını tespit etmek ve onaylarını almak,
 • Tabldot yemek servisi gelirleri ile Bakanlık bütçesine konulan yemek yardımı ödeneğinin kısa vadede ihtiyaç duyulmayan paralarını bankalarda vadeli veya vadesiz hesaplarda değerlendirilmesine karar vermek ve işlemlerini yapmak,
 • Muhasebe memuru tarafından düzenlenen kesin hesap cetvellerini kontrol ederek, mali yılın bitimini takip eden ayın sonuna kadar Daire Başkanının onayına sunmak,
 • Şubesine ait mal ve hizmet alımı yapmak üzere Satın Alma ve Muayene Kabul Komisyonunun asil ve yedek üyelerini tespit ederek Daire Başkanının onayına sunmak,
 • Birim amiri, üye gıda mühendisi/diyetisyen veya tabip ve aşçıbaşı ile birlikte hazırlanan haftalık/aylık yemek listelerinin onaylanarak uygulanmasını sağlamak,
 • Tabldot yemek servisinin ihtiyacı olan gıda maddeleri ile diğer malzemeleri satın almak, ambara koymak ve ambar kaydı ile muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlamak ve birer aylık periyotlar halinde kontrolünü yapıp tutanağa bağlamak,
 • Mutfaktaki ve diğer kullanım yerlerindeki malzeme ve makinelerin bakım ve temizliğini yaptırmak ve usulüne uygun çalıştırılmasını sağlamak,
 • Mutfakta görevli personelin göreve başlamadan önce hijyen eğitimine tabi tutulduğuna dair belgeye sahip olduğunun kontrolünü yapmak,
 • Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yemek Servisi ve Yiyecek Yardımı Yönergesi hükümlerini yerine getirmek,
 • Mutfakta görevli aşçılar arasından bir aşçıbaşı görevlendirilmesi için Daire Başkanına teklifte bulunmak,
 • Kendi şubesindeki kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.
Tedarik ve Satın Alma Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

Tedarik ve Satın Alma Hizmetleri Şube Müdürlüğü

MADDE: 18- Tedarik ve Satın Alma Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a)  Başkanlık birimlerinin ihtiyacı olan malzeme ve hizmet alımlarını, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yapmak,

b)  Satın alma hizmetlerinin yürütülmesinde 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre ihale dokümanının kabul işlemlerini ilgili birimlerce koordine etmek,

c)  Satın alma onaylarında belirtilen ihtiyacın teminine ilişkin gerekli ilanları yapmak ve gelecek teklifleri değerlendirmek üzere satın alma komisyonlarını oluşturmak,

ç)  İlan neticesi verilen teklifleri oluşturulmuş komisyon marifeti ile değerlendirerek, değerlendirme sonucunda gerekli işlemleri yapmak,

d) İşin ihale edilmesi durumunda komisyon kararını düzenleyerek harcama yetkilisinin onayına sunmak, onaylanmasını müteakip bütçe kalemi ve ihale limitleri göz önünde bulundurularak gerekli işlemleri yapmak,

e)  Yüklenici firma ile sözleşme akdi düzenleyerek tescil işlemlerini tamamlamak ve malın teslim ve tesellüm işlemlerini takip etmek,

f)  Satın alınacak mal veya hizmetin idareye teslim edilmesi için firmaya yazılı veya sözlü talimat vermek,

g)  İdareye, faturası ile birlikte teslim edilen mal veya hizmeti, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğine göre muayene komisyonuna sevk etmek,

ğ)  Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesinde bölünemeyen ve genelini ilgilendiren Mal/Hizmet/Danışmanlık ihtiyaçlarını 4734 sayılı Kanunun ve 4735 sayılı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde temin etmek,

h)  Ödeme evrakları tamamlanan dosyaları Bütçe ve Tahakkuk Hizmetleri Birimine göndermek,

ı)   Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Ulaştırma ve Araç Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

​Ulaştırma ve Araç Hizmetleri Şube Müdürlüğü

MADDE: 19- Ulaştırma ve Araç Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

 • Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan taşıtların tahsisi, görevlendirilmesi, periyodik bakımı, onarımı, parça temini ve yakıt ihtiyacının karşılanması,
 • Bakanlık hizmetleri için geçici araç görevlendirilmelerine dair işlemleri yapmak ve takip etmek,
 • Bakanlık personel ulaşımını sevk ve idaresini sağlamak,
 • Bakanlık merkez teşkilatında bulunan taşıtların trafik tescil, plaka, sigorta işlemlerini sonuçlandırmak, trafik kazalarına ilişkin işlemleri takip etmek,
 • Bakanlık mesai saatleri harici hizmetlerinin yürütülmesi bakımından mesai saati harici görev yapacak nöbetçi personelin görevlendirilmesi, sevk ve idaresi ile her türlü idari ve teknik hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Garaj amiri görevlendirilmesi için Daire Başkanına teklifte bulunmak,
 • Bakanlık ulaştırma ve araç hizmetlerinin hizmet alımı suretiyle ile özel firma tarafından yürütülmesini sağlamak, hizmet esnasında doğabilecek aksaklıkları gidermek, ilgili firma ile koordineyi sağlamak, sözleşme ve şartnamelerde tanımlanan ve idare tarafından yerine getirilmesi gereken diğer işleri yapmak, hizmet alım personelinin özlük işlemlerini takip etmek,
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.
Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

MADDE: 20- Yönetim Hizmetleri Biriminin görevleri şunlardır;

 • Daire Başkanlığının kanun, tüzük, yönetmeliklerce belirlenmiş görevlerinin yerine getirilmesinde birimlerle işbirliği ve koordinasyon yapmak,
 • Daire Başkanlığı personelinin özlük iş ve işlemlerini Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli yürütmek, Personel Yönetim Sistemi’ni kullanmak,
 • Daire Başkanlığının görevleri ile ilgili konularda, Daire Başkanlığı birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu çerçevede yapılması gereken çalışmaları sevk ve idare etmek,
 • Daire Başkanlığı ile ilgili internet sayfası hizmetlerini yürütmek,
 • Daire Başkanlığı birimlerinin evrak işlemlerini yürütmek,
 • Daire Başkanlığı personelinin maaş, ek ders ücreti, kişi borçları ve benzeri ödemeleri ile sendika üyeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Daire Başkanlığı personelinin, izin, sağlık raporu, istifa, emeklilik gibi özlük işlemlerini yürütmek,
 • Daire Başkanlığı personelinin disiplin, ödül ve ceza ile ilgili iş ve işlemlerini takip etmek,  gizlilik ilkesine uygun olarak gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığında staj yapacak stajyer öğrencilerin maaş ödemelerini yapmak, diğer Şube Müdürlükleriyle koordineli iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Daire Başkanlığının çalışmalarını Bakanlık vizyonuna, stratejik amaç ve hedeflerine uygunluk açısından takip etmek, gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri yürütmek, Daire Başkanlığının vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerini belirlemek, uygulamayı izlemek, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını koordine etmek,
 • Bakanlık stratejik plan hazırlık çalışmalarına katılmak, stratejik yönetim süreci uygulamalarını Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordinasyon içinde yürütmek, takip etmek, sonuçları raporlamak ve sunmak,
 • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek,
 • Daire Başkanlığının yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,
 • Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin oluşturulması ile ilgili projeleri yönetmek,
 • Daire Başkanlığının kamu hizmet envanteri, kalite yönetim sistemi, performans programı, risk eylem planı ve diğer plan-projelerin hazırlanmasında Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ve diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak, raporlamak ve gerektiğinde güncellemek,
 • Daire Başkanlığının iş süreçlerini çıkarmak ve ihtiyaç analizlerini yapmak, kaynaklar elverdiği ölçüde araştırma yapmak, teşvik etmek, desteklemek ve sonuçlarını ilgili mercilere sunmak,
 • Daire Başkanlığının günlük, aylık-yıllık faaliyet ve brifing raporlarının hazırlanmasının koordinasyonunu yapmak,
 • Daire Başkanlığına yönelik bilgi edinme, BEYS, BİMER başvuruları, soru önergelerinin cevaplanması ile ilgili işlemleri koordine ederek sonuçlandırmak,
 • Daire Başkanlığının ana birimlerince yürütülen hizmetler dışındaki konularda görüş talep edilen yazılarla ilgili koordinasyonu sağlayarak cevaplandırmak,
 • Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin ortak kullanımında olan asansörlerin, klimaların ve kazan dairesinin onarımlarına ilişkin keşif raporlarını hazırlamak, periyodik bakımlarının yapılmasını takip ve kontrol etmek, iş bitiminde işin tamamlandığına dair muayene ifa raporlarını düzenlemek ve/veya sonuçlandırmak,
 • Bakanlık merkez birimlerinde kullanılan ve onarım ihtiyacı doğan cihaz, makine ve teçhizatın veya gerekli parçalarının değiştirilmesi ve satın alınması amacıyla teknik personelce keşif raporlarının hazırlanmasını sağlamak, malzemenin teminine dair işlemlerin yapılmasını koordine etmek,
 • Bakanlık merkez teşkilatı birimlerine ait her türlü elektrik, kalorifer ve sıhhi tesisat arızalarının giderilmesi ve bakımlarına ilişkin işlemleri yapmak,
 • Bakanlık merkez birimlerinin her türlü boya, badana, tadilat, tefrişat ve marangozluk hizmetlerini yürütmek, yapılması gereken bakım ve onarımları yapmak,
 • Bakanlık merkez teşkilatı hizmet binalarındaki makine ve teçhizatların aylık yıllık bakımlarını yapmak, arızalara müdahale etmek, yetkili firmalarla bakım sözleşmesi yapmak suretiyle bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığınca yapılan onarım ihalelerinde kontrol teşkilatına yardımcı olmak, geçici ve  kesin kabulü arasında geçen süre içerisinde yapılan imalatların çalışması hakkında kontrol teşkilatını bilgilendirmek, yapım veya onarım işinin bitirilmesine mütakip onarımı yapılan işleri teslim almak,
 • Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde kullanılan her türlü mekanik elektrik veya elektronik makine ve cihazların (telefon, asansör, vb.) onarım ve bakımlarına ilişkin ilk müdahaleyi yapmak, onarılması veya yenilenmesi hususunda keşif raporları hazırlanmasını talep etmek, iş bitiminde işin tamamlandığına dair muayene ifa raporlarını düzenlemek veya sonuçlandırmak,
 • Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.